• Μεσόγειος Θάλασσα:

  Μια θάλασσα κλειστή

 • Κορινθιακός Κόλπος:

  Μια ...μικρή Μεσόγειος, μέσα στη Μεσόγειο.

 • Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού

  είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των κατοίκων και την οικολογική ισορροπία.

 • Ο Κορινθιακός Κόλπος

  αποτελεί ένα κλειστό και πολύ διακριτό σύστημα.

 • ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Β.6 (Βουρλιά Βοιωτίας), Περιφερειακής

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΕΝ

Απόψεις για την ΣΜΠΕ της ΠΟΑΥ Βουρλιά Βοιωτίας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία,  η «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.)» είναι η διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σχεδίου ή Προγράμματος,  η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, τη συνεκτίμηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη απόφασης, καθώς και την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση αυτή.

Με την ΣΜΠΕ θα πρέπει να εντοπίζονται, να  περιγράφονται και να αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή ενός Σχεδίου, που στην παρούσα περίπτωση αφορά την ίδρυση Περιοχής  Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στην περιοχή Βουρλιά Βοιωτίας.

Ο βασικός σκοπός του παρόντος Σχεδίου είναι η χωροταξική ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στην παράκτια ζώνη (θαλάσσια και χερσαία) της περιοχής Βουρλιά Βοιωτίας. Για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της προτεινόμενης ΠΟΑΥ αναγράφεται στην ΣΜΠΕ  ότι λήφθηκε υπόψη μία σειρά κριτηρίων και παραμέτρων, που τελικά καθόρισε την περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου και την επιλογή της κύριας λύσης αυτού.  Στην ΣΜΠΕ αναγράφεται επιπλέον ότι εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του Σχεδίου ανάπτυξης της ΠΟΑΥ Βουρλιά Βοιωτίας, καθώς και  οι εναλλακτικές δυνατότητες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου.

Ειδικότερα, η ΠΟΑΥ Βουρλιά Βοιωτίας αποτελείται από τρεις (3) ζώνες παραγωγής Π.1, Π.2, Π.3 και μία (1) ζώνη υδρανάπαυσης.  Συγκεκριμένα:

Η επιφάνεια που θα καταλαμβάνουν οι  3 ζώνες παραγωγής ανέρχεται σε 2.562,492 στρ., ενώ οι μισθωμένες εκτάσεις εντός τους θα καταλαμβάνουν έκταση 515,50 στρ. Προτείνεται λοιπόν η αύξηση της συνολικής έκτασης των μισθωμένων εκτάσεων από 130 σε 515,50 στρ. δηλ. αύξηση περίπου 400% (κατά 385,50 στρ., εκ των οποίων 225,50 στρ. αφορούν επέκταση των υφιστάμενων μονάδων και 160,00 στρ. ίδρυση νέων μονάδων).

Η προτεινόμενη ετήσια δυναμικότητα της ΠΟΑΥ θα ανέρχεται σε 18.026,18 τόνους. Προτείνεται λοιπόν αύξηση της συνολικής δυναμικότητας από 5.618,78 σε 18.026,18 τόνους, δηλ. αύξηση 320% (κατά 12.407,40 τόνους, εκ των οποίων 6.329,90 τόνοι αφορούν την αύξηση δυναμικότητας των υφιστάμενων μονάδων και 6.077,50 τόνοι την ίδρυση νέων μονάδων).

Επιπλέον ορίζεται και μία νέα ζώνη, η ζώνη υδρανάπαυσης,  που καταλαμβάνει επιπλέον έκταση 562,137 στρ.

Η καταγεγραμμένη στην ΣΜΠΕ ως υφιστάμενη κατάσταση -αναφορικά με την έκταση και την δυναμικότητα των μονάδων- δεν είναι ακριβής, γιατί αφορά και νέες μονάδες που δεν έχουν ακόμα εγκατασταθεί στην περιοχή (αν και έχουν αδειοδοτηθεί), άρα η ποσοστιαία αύξηση της έκτασης και της δυναμικότητας είναι πολύ μεγαλύτερη αν συγκριθεί με τις εγκατεστημένες μονάδες.

Με την αύξηση της δυναμικότητας των πλωτών εγκαταστάσεων αυξάνονται και οι ανάγκες για χερσαία υποστήριξη, όπου θα απαιτηθεί εκσυγχρονισμός και η αύξηση της δυναμικότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και η ίδρυση νέων. Στην παρούσα ΣΜΠΕ δεν προτείνεται χερσαία ζώνη για την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων, εντοπίζονται όμως ευρύτερες περιοχές που κρίνονται καταρχήν κατάλληλες για τη χωροθέτηση χερσαίων υποστηρικτικών και συνοδών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι παράμετροι που εξετάζονται στην ΣΜΠΕ, για να εντοπιστούν, να περιγραφούν και να αξιολογηθούν τυχόν σημαντικές επιπτώσεις του Σχεδίου ίδρυσης της ΠΟΑΥ Βουρλία Βοιωτίας στο περιβάλλον, αφορούν :

(α)  μετρήσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) το 2017, για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την ίδρυση της ΠΟΑΥ, με 4 σταθμούς δειγματοληψίας (ΣΤ1 - ΣΤ4), εντός των 2 από τις 3 ζώνες παραγωγής της ΠΟΑΥ, όπου συλλέχθηκαν δείγματα νερού και ιζήματος.  Επίσης την διερεύνηση ύπαρξης Ποσειδωνίας κάτω από κλωβούς των μονάδων που λειτουργούσαν, καθώς και σημειακά, σε θέσεις που προορίζονταν για μετεγκατάσταση υπαρχόντων ή δημιουργία νέων μονάδων, όπως υποδείχθηκαν.

(β) το μοντέλο πρόβλεψης MERAMOD, για να εκτιμηθούν βάσει αυτού: η διασπορά των παραπροϊόντων της εκτροφής και μεταβολή δεικτών που σχετίζονται με την βενθικη μακροπανίδα και το ίζημα.

(γ)  αδρή περιγραφή της περιοχής του δικτύου Natura 2000, με όνομα «Κορινθιακός Κόλπος» και κωδικό GR2530007 (ΕΖΔ), εντός της οποίας αναπτύσσεται η ΠΟΑΥ.

Αναφορικά με τα συμπεράσματα της ΣΜΠΕ που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και στην βιοποικιλότητα της περιοχής, δεν προέκυψε ότι αναμένεται καμία σημαντική μεταβολή ή επίπτωση από την ίδρυση της ΠΟΑΥ στην περιοχή.

Σημαντικές επισημάνεις

Α. Αναφορικά με τις  μετρήσεις ΕΛΚΕΘΕ του 2017 για την οικολογική ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 • Το 2017, οι υφιστάμενες μονάδες ήταν εγκατεστημένες σε 3 σημεία (δεν υπήρχε μονάδα στην Ν. Φονιάς), με έκταση κατάληψης μέγιστο 90στρ. και ετήσια δυναμικότητα λίγο πάνω από τους 3.000 τόνους (Πίνακας σελ. 90 ΣΜΠΕ, Εικόνα 1 Τελικής Έκθεσης ΕΛΚΕΘΕ 2017).
 • Με βάση τα αποτελέσματα του ΕΛΚΕΘΕ για την κλίμακα ευτροφισμού με βάση την χλωροφύλλη-α, που αποτελεί έναν καλό δείκτη για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του περιβάλλοντος, από τις συγκεντρώσεις χλωροφύλλης που μετρήθηκαν, η οικολογική κατάσταση στους σταθμούς ΣΤ1, ΣΤ2, και ΣΤ3 χαρακτηρίζεται καλή ενώ στον σταθμό ΣΤ4 χαρακτηρίζεται μέτρια.
 • Με βάση τα αποτελέσματα του ΕΛΚΕΘΕ για την Κλίμακα ευτροφισμού με βάση το δείκτη ΕΙ, με εξαίρεση τον σταθμό ΣΤ1, όπου ο δείκτης ΕΙ χαρακτηρίζει μέτρια περιβαλλοντική κατάσταση, σε όλους τους υπόλοιπους σταθμούς η περιβαλλοντική κατάσταση προσδιορίσθηκε να είναι καλή.
 • Τα παραπάνω αποτελέσματα για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της περιοχής, για 2 από τους 3 δείκτες που εξετάστηκαν, σε 2 από τους 4 σταθμούς δειγματοληψίας, όπου χαρακτηρίστηκαν μέτρια, δεν επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Με δεδομένο ότι οι παραπάνω μετρήσεις αφορούν ενδείξεις πιέσεων και επιδείνωσης στην οικολογική ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος κατά την περίοδο εκτροφής του 2017, με μέγιστο 3.000 τόνους/έτος, όπου με την ΠΟΑΥ θα γίνουν συνολικά 18.026 τόνοι/έτος, πράγμα που αντιστοιχεί σε τεράστια αύξηση 600% στην δυναμικότητα, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα για αντίστοιχη αύξηση των πιέσεων και σημαντική επιδείνωση της οικολογικής ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής, χωρίς αντίστοιχα να τεκμηριώνεται από την ΣΜΠΕ η δυνατότητα αφομοίωσης - απόσβεσης αυτών των περιβαλλοντικών πιέσεων.
 • Ο τύπος βάσει του οποίου υπολογίζεται η δυναμικότητα των μονάδων και συνεπώς και της ΠΟΑΥ (της Εγκυκλίου 121570/1866/12-06-2009 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΑΑΤ), με αξιολόγηση παραμέτρων όπως το βάθος, η απόσταση από την ακτή και η ταχύτητα των ρευμάτων, είναι σήμερα παρωχημένος γιατί αντιμετωπίζει το θέμα μονοδιάστατα, μόνο σαν μηχανικό μοντέλο. Οι βιοτικοί παράγοντες του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κάθε τόπου, που πολλές φορές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι και από τους οποίους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η οικολογική ποιότητά του, καθώς και το εύρος ανοχής και η αφομοιωτική ικανότητα του, δεν αποτελούν παραμέτρους συνεκτίμησης.

Β. Αναφορικά με την σημειακή διερεύνηση του ΕΛΚΕΘΕ του 2017 για την ύπαρξη Ποσειδωνίας στην περιοχή ανάπτυξης της ΠΟΑΥ.

 • Η περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, εντός της οποίας ιδρύεται η ΠΟΑΥ, είναι προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, με όνομα «Κορινθιακός Κόλπος» και κωδικό GR2530007 (ΕΖΔ).
 • Για την περιοχή έχει καταγραφεί η παρουσία 6 τύπων οικότοπων, στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ), μεταξύ των οποίων και ο οικότοπος προτεραιότητας με κωδικό 1120* «εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)» σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
 • Από το ΤΕΔ προκύπτει η ύπαρξη διάσπαρτων μη χαρτογραφημένων λιβαδιών Ποσειδωνίας στην ευρύτερη περιοχή. Η δυνητική ύπαρξη λιβαδιών Ποσειδωνίας, οικότοπων 1120*, στην περιοχή μελέτης της ΠΟΑΥ αναφέρεται και στην ΣΜΠΕ.
 • Σύμφωνα με σχετική βιβλιογραφία και την ΣΠΜΕ, οι επιπτώσεις στα θαλάσσια φανερόγαμα και ιδιαίτερα στους λειμώνες Ποσειδωνίας είναι ένας σημαντικός κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα. Η λανθασμένη χωροθέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο στους λειμώνες Ποσειδωνίας, προκαλώντας την υποβάθμισή έως και την εξαφάνισή τους. Γι’ αυτό τον λόγο, έχει προταθεί η χωροθέτηση των μονάδων καλλιέργειας να λαμβάνει χώρα σε μεγάλα βάθη (>40m) και σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 400m από τους λειμώνες Ποσειδωνίας (Holmeretal., 2008, ΕΛΚΕΘΕ 2017).
 • Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι πολύ ευαίσθητα στις ανθρωπογενείς επεμβάσεις και στις αλλαγές που προκαλούν αυτές στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Σε πολλές περιοχές της Μεσογείου έχει παρατηρηθεί συρρίκνωση έως και εξαφάνιση των λιβαδιών. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτή η επίδραση είναι μη αναστρέψιμη σε ανθρώπινη κλίμακα (από τη στιγμή που το λιβάδι έχει καταστραφεί).
 • Τα λιβάδια (λειμώνες) Ποσειδωνίας συγκαταλέγονται στα πιο πολύτιμα οικοσυστήματα της Μεσογείου, καθώς συμβάλλουν στην υγιή κατάσταση των θαλασσών, αποτελούν καταφύγιο για εκατοντάδες είδη ψαριών και λοιπών θαλάσσιων οργανισμών (στα λιβάδια ζουν περισσότερα από 1.000 είδη πανίδας και 400 είδη χλωρίδας συμπεριλαμβανομένων πολλών εμπορικών ειδών), περιορίζουν τα φαινόμενα διάβρωσης των ακτών, αποφέρουν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου και οργανικής ύλης, ρυθμίζουν την απορρόφηση CO2 στη θάλασσα και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα πληθώρα οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως η αλιεία, ο τουρισμός, η παράκτια ανάπτυξη).
 • Η παραπάνω σημειακή διερεύνηση της ύπαρξης Ποσειδωνίας, κάτω από τους κλωβούς των υφιστάμενων καθώς και των υπό ίδρυση νέων μονάδων, δεν αποτελεί χαρτογράφηση των οικοτόπων 1120* στην ευρύτερη περιοχή της υπό ίδρυση ΠΟΑΥ.
 • Το πόσο μακριά από τα λιβάδια Ποσειδωνίας θα πρέπει να εγκατασταθούν οι κλωβοί των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, έτσι ώστε να μην προκαλούν την υποβάθμιση ή και την εξαφάνισή τους, έχει εξεταστεί αναλυτικά και αναφέρεται σε εκτενή βιβλιογραφία. Για να μπορέσει αυτό να διασφαλιστεί, θα πρέπει να υπάρξει αναλυτική χαρτογράφηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην ευρύτερη περιοχή της υπό ίδρυση ΠΟΑΥ.

Γ. Αναφορικά με την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ίδρυση ΠΟΑΥ στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 «Κορινθιακός Κόλπος», GR2530007 (ΕΖΔ).

 • Στην ΣΜΠΕ έγινε μόνο αδρή περιγραφή της περιοχής του δικτύου Natura 2000 GR2530007, με απλή αναφορά στα στοιχεία του ΤΕΔ και με εκτιμήσεις-συμπεράσματα για τις επιπτώσεις της ΠΟΑΥ στην περιοχή Natura 2000, οι οποίες δεν προέκυψαν σε σχετική έρευνα πεδίου, ειδική μελέτη και μεθοδολογία αξιολόγησης.
 • Για τους 6 τύπους οικοτόπων που έχουν καταγραφεί στην GR2530007 στην ΣΠΜΕ αναφέρεται μόνο:
 • η μη ύπαρξη στην περιοχή επέμβασης των οικοτόπων 1150* παράκτιες λιμνοθάλασσες και 1130 εκβολές ποταμών, από χαρτογραφικά δεδομένα.
 • η μη ύπαρξη στην περιοχή επέμβασης του οικοτόπου 1120* λιβάδια Ποσειδωνίας από την σημειακή διερεύνηση του ΕΛΚΕΘΕ κάτω από τους κλωβούς, η οποία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη καταγραφή/χαρτογράφηση του οικοτόπου στην περιοχή της ΠΟΑΥ, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε και παραπάνω.
 • η μη ύπαρξη στην περιοχή επέμβασης των οικοτόπων 1170 ύφαλοι και 8330 θαλάσσια σπήλαια, χωρίς αυτό να τεκμηριώνεται από σχετικά στοιχεία/δεδομένα. Η μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ δεν αναφέρεται σε αυτούς οικότοπους, ούτε τεκμηριώνει τη μη ύπαρξή τους.
 • η ύπαρξη στην περιοχή επέμβασης του οικοτόπου 1110, αμμοσύρσεις, με την αναφορά ότι υπάρχουν επιπτώσεις σε αυτόν από τις ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά περιορίζονται κάτω από τους κλωβούς έως και σε ακτίνα 200μ. από αυτούς, όπως τεκμηριώνεται στα κεφ. 3.1.1 και 9.5.1. της (σελ. 293 ΣΠΜΕ). Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα ως κεφάλαια τεκμηρίωσης, κεφ.3.1.1. και 9.5.1, αναφέρονται σε άλλο θέμα ή δεν υπάρχουν, αντίστοιχα.
 • Τα άνω αναφερόμενα στοιχεία στη ΣΜΠΕ, για τους οικοτόπους 1110 (αμμοσύρσεις), 1170 (ύφαλοι) και 1120* (λιβάδια Ποσειδωνίας) δεν προκύπτει ότι είναι επαρκή και τεκμηριωμένα και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα, τόσο για την ύπαρξη αυτών των τύπων οικοτόπων στην περιοχή μελέτης, όσο και για την επίδραση του Σχεδίου της ΠΟΑΥ σε αυτούς.
 • Για τα 3 σημαντικά είδη που έχουν καταγραφεί στην GR2530007,  Caretta caretta, Chelonia mydas (θαλάσσιες χελώνες) και Tursiops truncatus (ρινοδέλφινο), στην ΣΠΜΕ αναφέρονται μόνο κάποια γενικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και το γενικό συμπέρασμα ότι δεν επηρεάζονται από το Σχέδιο της ΠΟΑΥ. Τεκμηρίωση, βάσει στοιχείων ή ειδικής μελέτης, για την απουσία επιπτώσεων στα σημαντικά αυτά είδη δεν υπάρχει.
 • Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι δεν έχουν εκτιμηθεί οι επιπτώσεις του Σχεδίου ίδρυσης ΠΟΑΥ στην περιοχή δικτύου Natura 2000 GR2530007, εντός της οποίας αναπτύσσεται.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων…», η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων ενός σχεδίου ή έργου στον προστατευόμενο τόπο προϋποθέτει ότι, πριν την έγκρισή του, «Κάθε σχέδιο ή έργο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, κάθε αυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια ή έργα, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο ή έργο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη».
 • Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ.3 της οδηγίας δέουσα εκτίμηση πρέπει να διενεργείται στο στάδιο του καθορισμού της ΠΟΑΥ, όπου προβλέπεται και η στρατηγική εκτίμηση (με την εκπόνηση ΣΜΠΕ και τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων), τόσο γιατί αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όσο και για να έχει ουσιαστικό νόημα η διενέργειά της.
 • Όπως αναφέρεται και στην ΣΜΠΕ, η θέση χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργητικών εγκαταστάσεων είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να εξεταστεί για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μονάδων.
 • Με τον καθορισμό ΠΟΑΥ δεσμεύονται συγκεκριμένες εκτάσεις, όπως απεικονίζονται σε σχετικά διαγράμματα και οριοθετούνται από συντεταγμένες, εντός των οποίων εγκαθίστανται οι μονάδες. Για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της ΠΟΑΥ εξετάζονται παράμετροι και κριτήρια που καθορίζουν την τελική επιλογή, όπως ενδεικτικά: κριτήρια αποκλεισμού από ασύμβατες χρήσεις, όπως καθορίζονται στο ισχύον Χωροταξικό για τις Ιχθυοκαλλιέργειες (Υ.Α. 31722/2011, ΦΕΚ 2505 Β), συγκεκριμένες ελάχιστες αποστάσεις από την ακτογραμμή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κριτήρια καταλληλότητας βάσει της Κοινής Εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΑΑΤ (121570/1866/12-06-2009) για το κατάλληλο βάθος των εγκαταστάσεων, καθώς και για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ τους και από την ακτή, επιπλέον κριτήρια καταλληλότητας για τις χερσαίες εγκαταστάσεις σε σχέση με άλλες χρήσεις στην περιοχή, όπως οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ. Εξετάζονται εναλλακτικές -βάσει διαφορετικών σεναρίων- καθώς και η μηδενική λύση, και τέλος επιλέγεται η κύρια λύση, που είναι αυτή της προς θεσμοθέτηση προτεινόμενης ΠΟΑΥ. Επιπλέον, αξιολογείται η οικολογική ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την ίδρυση της ΠΟΑΥ (μέσω των μετρήσεων/έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ) και μέσω μοντέλων εκτιμάται η διασπορά παραπροϊόντων της εκτροφής και μεταβολή δεικτών (που σχετίζονται με το βένθος και το ίζημα).
 • Αυτό που δεν γίνεται είναι η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διενέργεια της δέουσας εκτίμησης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Σχεδίου της ίδρυσης της ΠΟΑΥ στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής δικτύου Natura 2000 «Κορινθιακός Κόλπος», GR2530007, η οποία παραπέμπεται σε επόμενο στάδιο, σε αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε μεμονωμένης μονάδας της ΠΟΑΥ.
 • Η απεικόνιση του σχεδίου των ζωνών και των επιμέρους εγκαταστάσεων της ΠΟΑΥ Βουρλιά, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των απαιτούμενων αποστάσεων απεικονίζεται στο παρακάτω απόσπασμα σχεδίου (σχέδιο ΑΠ-1 Έλεγχος Αποστάσεων, ΣΜΠΕ).
 • Η παραπάνω απεικόνιση παρατίθεται για να γίνει σαφές ότι με το Σχέδιο για την ίδρυση της ΠΟΑΥ Βουρλιά, η θέση εγκατάστασης των υφιστάμενων μονάδων, των μετεγκαταστάσεων, των επεκτάσεων και των νέων μονάδων είναι σαφώς προκαθορισμένη. Για τις ζώνες παραγωγής Π1, Π2 και Π3, όπως έχουν διαμορφωθεί (σε σχήμα και έκταση), η εγκατάσταση των μονάδων μπορεί να γίνει στις απεικονιζόμενες θέσεις, με λίγες δυνατότητες πολύ μικρών μετακινήσεων (κύρια στην Π1), για να μπορούν να τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές, τόσο όσον αφορά τα βάθη εγκατάστασης, τόσο και τις αποστάσεις (από την ακτή, από τις μονάδες και τα πάρκα εκτροφής, από τα αγκυροβόλια).
 • Η παραπομπή λοιπόν της διενέργειας της δέουσας εκτίμησης, για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Σχεδίου της ίδρυσης ΠΟΑΥ στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής δικτύου Natura 2000 «Κορινθιακός Κόλπος» GR2530007, σε επόμενο στάδιο αδειοδότησης, σε αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για κάθε μεμονωμένη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, είναι άτοπη και κυρίως δεν θα έχει κανένα νόημα αφού θα έχει θεσμοθετηθεί η ΠΟΑΥ, γιατί η χωροθέτηση της κάθε μεμονωμένης μονάδας θα είναι σαφώς προκαθορισμένη.
 • Η έγκριση του σχεδιασμού της ΠΟΑΥ, με την θεσμοθέτηση των συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών εκτροφής, με τον καθορισμό της θέσης εγκατάστασης εντός αυτών των μεμονωμένων μονάδων -λόγω ανελαστικών κριτηρίων και προδιαγραφών- και με δυνητικά ελάχιστες δυνατότητες διαφοροποιήσεων εντός των συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών, καθιστά την διενέργεια της δέουσας εκτίμησης σε επίπεδο μονάδας άνευ ουσίας.

-Η διαδικασία έγκρισης και θεσμοθέτησης της ΠΟΑΥ Βουρλιά, με την οριοθέτηση ευρέων θαλάσσιων ζωνών για αποκλειστική και εντατική εκτροφή ιχθύων και με την τεράστια αύξηση στην ετήσια δυναμικότητα εκτροφής που καθορίζεται, εντός της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου, χωρίς την διενέργεια δέουσας εκτίμησης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής, αποτελεί ουσιαστικό σφάλμα - έλλειμμα της διαδικασίας, που δεν αντισταθμίζεται από γενικόλογες περιγραφές και ασαφείς εκτιμήσεις για καμία επίπτωση στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής. 

 • Χωρίς τα συμπεράσματα της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων του Σχεδίου της ΠΟΑΥ για την περιοχή Natura 2000 GR2530007, οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να βεβαιωθούν ότι το Σχέδιο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής και συνεπώς δεν νομιμοποιούνται να το εγκρίνουν.

Η οριοθέτηση ευρέων θαλάσσιων ζωνών για αποκλειστική και εντατική εκτροφή ιχθύων, με ιδιαίτερα μεγάλες δυναμικότητες εκτροφής, εντός της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου, όπως σχεδιάζεται και υλοποιείται στην βόρεια πλευρά του Κορινθιακού, χωρίς να υποβάλλεται σε κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων, όπως απαιτείται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, οδηγεί σε βέβαιη υποβάθμιση της προστατευόμενης περιοχής και σε απώλεια της βιοποικιλότητάς της.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ "Η ΑΛΚΥΩΝ"

 

16/03/2023

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση